گیاه دارویی

گیاهان دارویی و مخاطرات آنها

/post-3

به نظر شما این جمله درست است که " اگر استفاده از گیاه دارویی، نفعی هم نداشته باشد، حداقل اطمینان داریم ضرری برای ما نخواهد داشت "