درصد اسانس

نتایج آزمایشات

/post-4

تمام گیاهانی که در این سایت به فروش می رسند در مرکز پژوهشکده گیاهان دارویی البرز از نظر گیاه شناسی و اندازه گیری میزان ماده موثره آزمایش شده اند.