تمام گیاهانی که در این سایت به فروش می رسند در مرکز پژوهشکده گیاهان دارویی البرز از نظر گیاه شناسی و میزان ماده موثره آزمایش شده اند.

نمونه ای از نتایج آزمایش گیاهان دارویی: